หน้าหลัก เกี่ยวกับองค์กร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกองทุนฯ ฝ่ายอัตราเงินเดือน KM ติดต่อเรา

 
 
 
 
Knowledge Management : KM
 
 
 
- แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- หารายได้พิเศษอย่างไรไม่ให้กระทบงานประจำ โดยสำนักบริหารกลาง
- วิธีเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง และห่างไกลจาก Office Syndrome โดยสำนักบริหารกลาง
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Service Design"
- วัยทำงานให้ออมอย่างเสถียร ยามเกษียณไม่ลำบากสุขเกษม
- ใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้เป็นหนี้ โดยสำนักบริหารกลาง
- การทบทวนความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่จะเบิกค่าตอบแทนจากฝ่ายอัตราเงินเดือน
- ใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้เป็นหนี้
- Paperless วิธีง่าย ๆ ลดใช้กระดาษ
- จะเป็นผู้ให้บริการที่ประทับใจ ได้อย่างไร
- เทคนิคการรับมือลูกค้าขาวีน
- ใช้เงินไม่ให้มีปัญหา
- ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนจากสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ. ประกันสังคมฉบับใหม
- จิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้กู้กองทุน กยศ. และ กรอ. ได้จริงหรือ
- เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกันสังคมและการเตรียมความพร้อมด้านการเงินก่อนวัยเกษียณ
- รู้ครบประเภทสัญญา คลายปัญหาภาระภาษี
- ความแตกต่างทางบัญชีและภาษีอากร ทางการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาสำหรับนักบัญชี
- หนี้ กยศ. หนี้ที่ต้องชำระ
- เคล็ดลับพัฒนานักบัญชีสู่การจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลืออย่างมืออาชีพ
- ข้อควรรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฏหมายประกันสังคม