ฝ่ายบัญชี ยินดีต้อนรับ
   
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
     
- งานงบประมาณ
     - งานบันทึกบัญชีรายได้รายจ่าย
     - งานบันทึกบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ
     - งานบันทึกบัญชีครุภัณฑ์, ค่าเสื่อมราคา
     - งานจัดทำงบการเงิน และรายงานต่าง ๆ

 
 
 
บุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+