ฝ่ายบัญชี ยินดีต้อนรับ

 

 

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

 

          - งานงบประมาณ

          - งานบันทึกบัญชีรายได้รายจ่าย   

          - งานบันทึกบัญชีรัรบ-จ่ายวัสดุ

          - งานบันทึกบัญชีครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา

          - งานจัดทำงบการเงิน และรายงานต่าง ๆ

 

 

               

 

 

บคุลากร

 

 

          

          

          

          

 

 

+