หน้าหลัก เกี่ยวกับองค์กร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกองทุนฯ ฝ่ายอัตราเงินเดือน KM ติดต่อเรา

 
 
 
 
ฝ่ายบัญชี ยินดีต้อนรับ
 
 
 
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
          - งานงบประมาณ
          - งานบันทึกบัญชีรายได้รายจ่าย
          - งานบันทึกบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ
          - งานบันทึกบัญชีครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา
          - งานจัดทำงบการเงิน และรายงานต่าง ๆ
 
 
บุคลากร