สำนักบัญชีและการเงิน ยินดีต้อนรับ

 

          มุ่งมั่นพัฒนางานด้านบริการทางการเงินอย่างถูกต้องและทันกำหนดเวลาเพื่อสนับสนุนการเรียน

การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งการให้บริการและนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ให้มีโอกาส กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

 

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

 

            พิชิตอ้วน พิชิตพุง (23/01/61)
          จะเป็นผู้ให้บริการที่น่าประทับใจ..ได้อย่างไร (11/12/60)
           เทคนิคการรับมือลูกค้าขาวีน (11/12/60)

           ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนจากสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ.  ประกันสังคมฉบับใหม่ (04/01/59)
          เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกันสังคมและการเตรียมความพร้อมด้านการเงินก่อนวัยเกษียณ (18/11/57)

           สิทธิประโยชน์เพิ่มทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป (28/03/56)

           อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2556 (อัตราใหม่) (20/12/55)

           การรับทุนวิจัยจากภายนอกของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ (08/02/55)

           ขั้นตอนการรับจ้างทำวิจัยผ่าน บริษัทวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จำกัด (08/02/55)

 

 

สำหรับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

 

การขอเบิก - เคลียร์เงิน

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา - ทุนฝึกอบรม และการชดใช้ทุน

 

 

สำหรับนักศึกษา

 

วิธีการชำระเงินลงทะเบียน

               

 

 

 

+