วิธีการชำระเงินลงทะเบียน

 

กรณีชำระผ่านธนาคาร

ชำระได้ที่เคาท์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น (รับชำระเฉพาะเงินสด ตามจำนวนเงินที่ระบุ ภายในวันที่ที่กำหนดเท่านั้น) เมื่อชำระเรียบร้อย รอรับสำเนาจากธนาคาร แล้วนำ สำเนาใบแจ้งการชำระเงินติดต่อสำนักบัญชีและการเงิน ของมหาวิทยาลัยฯ หลังจากการชำระเงินที่ธนาคารแล้ว 2 วัน เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน


กรณีที่ชำระเงินไม่ตรงตามจำนวนที่ระบุไว้ หรือกรณีนักศึกษากองทุน กยศ. และกรอ. ที่ต้องชำระเพิ่มเติมบางส่วน ให้ติดต่อ ชำระที่ สำนักบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น

 

กรณีชำระที่สำนักบัญชีและการเงิน ของมหาวิทยาลัยฯ

 

     ก. ซื้อแคชเชียร์เช็คจากธนาคารในเขตกรุึงเทพมหานคร

     ข. ซื้อดร๊าฟจากธนาคารในต่างจังหวัด

** ทั้งแคชเชียร์เช็ค และดร๊าฟ ให้สั่งจ่าย "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร" **

** มหาวิทยาลัยฯ ไม่รับเช็คส่วนตัว หรือแคชเชียร์เช็คจากธนาคารในต่างจังหวัด **

** กรณีซื้อแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ มากเกินกว่าจำนวนเงินที่ลงทะเบียน มหาวิทยาลัยฯ จะออกเป้นใบเงินทอนให้ **

     ค. บัตรเครดิต VISA, MASTER CARD หรือ VISA Electron มีค่าธรรมเนียม 2 %

 

 

 

+