หน้าหลัก เกี่ยวกับองค์กร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกองทุนฯ ฝ่ายอัตราเงินเดือน KM ติดต่อเรา

 
 
 
 
วิธีการชำระเงินลงทะเบียน
 
 
 
กรณีชำระผ่านธนาคาร
     ชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น (รับชำระเฉพาะเงินสด ตามจำนวนเงินที่ระบุ ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น) เมื่อชำระเรียบร้อย รอรับสำเนาจากธนาคารแล้วนำสำเนาใบแจ้งการชำระเงินติดต่อสำนักบัญชีและการเงิน ของมหาวิทยาลัยฯ หลังจากการชำระเงินที่ธนาคารแล้ว 2 วัน เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน
 
 
กรณีที่ชำระเงินไม่ตรงตามจำนวนที่ระบุไว้ หรือกรณีนักศึกษากองทุน กยศ. และกรอ. ที่ต้องชำระเพิ่มเติมบางส่วน ให้ติดต่อชำระที่สำนักบัญชีและการเงิน ของมหาวิทยาลัยฯ
 
 
กรณีชำระที่สำนักบัญชีและการเงิน ของมหาวิทยาลัยฯ
     ก. ซื้อแคชเชียร์เช็คจากธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร
     ข. ซื้อดร๊าฟจากธนาคารในต่างจังหวัด
** ทั้งแคชเชียร์เช็ค และดร๊าฟ ให้สั่งจ่าย "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร"
** มหาวิทยาลัยฯ ไม่รับเช็คส่วนตัว หรือแคชเชียร์เช็คจากธนาคารในต่างจังหวัด
** กรณีซื้อแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟมากเกินกว่าจำนวนเงินที่ลงทะเบียน มหาวิทยาลัยฯ จะออกเป็นใบเงินทอนให้
     ค. บัตรเครดิต VISA, MASER CARD หรือ VISA Electron มีค่าธรรมเนียม 2%