ปรัชญา

 

     บริหารจัดการด้านการเงินอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

 

ปณิธาน

 

     มุ่งมั่นพัฒนางานด้านบริการทางการเงินอย่างถูกต้องและทันกำหนดเวลา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

และวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ รวมทัี้งการให้บริการและสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

วิสัยทัศน์

 

     สำนักบัญชีและการเงิน เป็นหน่วยงานบริหารจัดการด้านการเงินการคลังอย่างมีเสถียรภาพเพื่อสนับสนุน

ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครสามารถดำเนินพันธกิจได้ครบทุกด้าน

 

พันธกิจ

 

     1. บริหารจัดการด้านรายได้และเงินรับเข้าอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

     2. รวบรวมแผนดำเนินงานทั้งหน่วยงานจัดการเรียนการสอน และหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

         สรุปเป็นแผนประจำปีของมหาวิทยาลัย จำแนกตามองค์ประกอ

     3. ทำการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติให้กับทุกภาควิชา/หน่วยงาน

     4. ตรวจสอบความถูกต้องและควบคุมการเบิกจ่ายเงินงลประมาณให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานและ

        โครงการ และเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย และพันธกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ

     5. รวบรวมแบบรายงานผลและประเมินผลทั้งหน่วยงานจัดการเรียนการสอน และหน่วยงานสนับสนุน

         การเรียนการสอน สรุปเป็นแบบรายงานผล และประเมินผลการดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัยฯ รอบ

         6 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน

     6. ดำเนินการบันทึก และจัดทำบัญชีตามโปรแกรมระบบงานบัญชีและการเงิน และจัดให้มีการตรวจสอบ

     7. จัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ แสดงถึงผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินสามารถ

         นำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผน และตัดสินใจ

     8. ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรอบด้าน

     9. ดำเนินการตามระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

    10. ดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

    11. ดำเนินงานด้านงานอัตราเงินเดือน ค่าจ้างรายวัน และค่าตอบแทนต่าง ๆ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

    12. ให้คำปรึกษา และแนะนำแก่คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายตามงบประมาณ

          การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน การจัดเตรียมเอกสาร และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

โครงสร้างการบริหาร

 

 

 

 

    

+