หน้าหลัก เกี่ยวกับองค์กร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกองทุนฯ ฝ่ายอัตราเงินเดือน KM ติดต่อเรา

 
 
 

ปรัชญา :
บริหารจัดการด้านการเงินอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

ปณิธาน :
มุ่งมั่นบริการทางการเงินอย่างถูกต้อง และทันกำหนดเวลา เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ
รวมทั้งการให้บริการและสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

วิสัยทัศน์ :
สำนักบัญชีและการเงิน เป็นหน่วยงานบริหารจัดการด้านการเงินการคลังอย่างมีเสถียรภาพเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยฯ
สามารถดำเนินพันธกิจได้ครบทุกด้าน

พันธกิจ :
     1. บริหารจัดการด้านรายได้และเงินรับเข้าออกอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
     2. รวบรวมแผนดำเนินงานทั้งหน่วยงานจัดการเรียนการสอน และหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน สรุปเป็นแผนประจำปีของ
         มหาวิทยาลัยฯ จำแนกตามองค์ประกอบ
     3. ทำการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติให้กับทุกภาควิชา/หน่วยงาน
     4. ตรวจสอบความถูกต้อง และควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานและโครงการ และเพื่นสนับสนุนการเรียน
         การสอน การวิจัย และพันธกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
     5. รวบรวมแนบรายงานผลและประเมินผลทั้งหน่วยงานจัดการเรียนการสอน และหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน สรุปเป็นรายงานผล
         และประเมินผลการดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน
     6. ดำเนินการบันทึก และจัดทำบัญชีตามโปรแกรมระบบงานบัญชีและการเงิน และจัดให้มีการตรวจสอบ
     7. จัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ แสดงถึงผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงิน สามารถนำข้อมูลจากรายงานทางการเงิน
         ไปใช้ในการวางแผน และตัดสินใจ
     8. ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรอบด้าน
     9. ดำเนินการตามระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
    10. ดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
    11. ดำเนินงานด้านงานอัตราเงินเดือน ค่าจ้างรายวัน และค่าตอบแทนต่าง ๆ แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
    12. ให้คำปรึกษา และแนะนำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายตามงบประมาณ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน การจัดเตรียมเอกสาร
          และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
โครงสร้างการบริหาร :