หน้าหลัก เกี่ยวกับองค์กร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกองทุนฯ ฝ่ายอัตราเงินเดือน KM ติดต่อเรา

 
 
 
 
ฝ่ายการเงิน ยินดีต้อนรับ
 
 
 
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
          - งานรับเงิน
          - งานจ่ายเงินสดย่อย
          - งานจัดทำใบสำคัญจ่าย และจ่ายเช็ค
          - งานออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และจัดทำ ภ.ง.ด.
          - งานทุนการศึกษาต่อของอาจารย์
 
 
บุคลากร