ฝ่ายการเงิน ยินดีต้อนรับ

 

 

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

 

          - งานรับเงิน

          - งานจ่ายเงินสดย่อย   

          - งานจัดทำใบสำคัญจ่าย และจ่ายเช็ค

          - งานออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และจัดทำ ภ.ง.ด.

          - งานทุนการศึกษาต่อของอาจารย์

 

 

               

 

 

บุคลากร

 

 

          

           

          

 

+