หน้าหลัก เกี่ยวกับองค์กร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกองทุนฯ ฝ่ายอัตราเงินเดือน KM ติดต่อเรา

 
 
 
 
ฝ่ายอัตราเงินเดือน ยินดีต้อนรับ
 
 
 
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
          - งานเงินเดือนค่าจ้างรายวัน และค่าตอบแทนต่าง ๆ
          - งานประกันสังคม นำส่งและยื่นเอกสารสิทธิ์
          - งานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
          - งานด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
               - กองทุนสำรองเลี่้ยงชีพสินทวี
               - เอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสินทวี
               - หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราการหักเงินสะสมสมาชิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
               - แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการหักเงินสะสมสมาชิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
               - ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
          - งานออกหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
        
สำหรับคณาจารย์
 
แบบแจ้งภาระการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567
แบบแจ้งภาระการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2566 (ภาคฤดูร้อน)
แบบแจ้งอาจารย์คุมสอบวิชาโครงงาน
แบบแจ้งการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงาน/เตรียมโครงงาน
แบบเบิกภาระการสอนของคณาจารย์ประจำ
แบบเบิกภาระการสอนของอาจารย์พิเศษ
Academic Staff's Time Sheet for Extra-teaching Load
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
 
ใบลงเวลาทำงานล่วงเวลา และวันหยุด
แบบขออนุมัติทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
 
แบบขออนุมัติทำงานอยู่เวร ประจำโรงพยาบาลสัตว์
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (English)
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง (ไทย)
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01)
 
 
สำหรับนักศึกษาทุนสนับสนุนการเรียนรู้
 
ใบสมัครรับทุนสนับสนุนการเรียนรู้
รายละเอียดประกอบการขออนุมัติทุนสนับสนุนการเรียนรู้
ทะเบียนลงเวลาฝึกปฏิบัติของนักศึกษาทุนสนับสนุนการเรียนรู้
ผังงานการคัดเลือก และการประเมินนักศึกษาทุนสนับสนุนการเรียนรู้
สัญญาการรับทุนสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีปฏิบัติการคัดเลือก และการประเมินนักศึกษาทุนสนับสนุนการเรียนรู้
เรื่องสนับสนุนการเรียนรู้ และหลักเกณฑ์การจ่ายทุนสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
 
 
Links หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          - ธนาคารแห่งประเทศไทย
          - สำนักงานประกันสังคม
          - กรมสรรพากร
          - ชพค. (สกสค.)
 
 
บุคลากร