ฝ่ายอัตราเงินเดือน ยินดีต้อนรับ


ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

 

          งานเงินเดือนค่าจ้างรายวัน และค่าตอบแทนต่าง ๆ

           งานประกันสังคม นำส่งและยื่นเอกสารสิทธิ์

           งานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

           งานด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
                    - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสินทวี
                    - เอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสินทวี
                    - หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับประโยชน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
                    - แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการหักเงินสะสมสมาชิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
                    - ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

           งานออกหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

สำหรับคณาจารย์

 

            แบบแจ้งภาระการสอนสำหรับผู้สอนเกินภาระการสอนปกติ ปีการศึกษา 1/2562
           แบบแจ้งภาระการสอน สำหรับผู้มีภาระสอนประจำภาคฤดูร้อน ปี 2561
            แบบแจ้งอาจารย์คุมสอบวิชาโครงงาน

           แบบแจ้งภาระการสอน ประจำภาคฤดูร้อน

          แบบแจ้งการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงาน/เตรียมโครงงาน

           แบบเบิกภาระการสอนเกินปกติของคณาจารย์ประจำ

           แบบเบิกภาระการสอนของอาจารย์พิเศษ
           แบบเบิกสอนอาจารย์พิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา
           แบบเบิกภาระการสอนอาจารย์ประจำ ระดับบัณฑิตศึกษา

 

สำหรับเจ้าหน้าที่


          ใบลงเวลาทำงานล่วงเวลา และวันหยุด

         แบบขออนุมัติทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุด

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

 

          แบบขออนุมัติทำงานอยู่เวร ประจำโรงพยาบาลสัตว์
          Request form for letter certifying employment details
           
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

           แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01)

 

สำหรับนักศึกษาทุนสนับสนุนการเรียนรู้

 

          ใบสมัครรับทุนสนับสนุนการเรียนรู้

          รายละเอียดประกอบการขออนุมัติทุนสนับสนุนการเรียนรู้

          ทะเบียนลงเวลาฝึกปฏิบัติของนักศึกษาทุนสนับสนุนการเรียนรู้

          ผังงานการคัดเลือกและการประเมินนักศึกษาทุนสนับสนุนการเรียนรู้

          สัญญาการรับทุนสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา

          วิธีปฏิบัติการคัดเลือกและการประเมินนักศึกษาทุนสนับสนุนการเรียนรู้
          เรื่องสนับสนุนการเรียนรู้และหลักเกณฑ์การจ่ายทุนสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา

 

 

Links หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

อัตราดอกเบี้ยธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักงานประกันสังคม

กรมสรรพากร

ชพค. (สกสค.)

 

 

               

 

 

บุคลากร

 

 

          

           

 

          

 

 

 

+