หน้าหลัก เกี่ยวกับองค์กร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกองทุนฯ ฝ่ายอัตราเงินเดือน KM ติดต่อเรา

 
 
 
 
สำนักบัญชีและการเงิน
 
          มุ่งมั่นพัฒนาการด้านบริการทางการเงินอย่างถูกต้องและทันกำหนดเวลาเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ
รวมทั้งการให้บริการ และสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 

 
 
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 
แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (30/03/65)
เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย  (12/03/63)
หารายได้อย่างไรไม่ให้กระทบงานประจำ โดยสำนักบริหารกลาง (07/02/63)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Service Design" (08/08/62)
การทบทวนความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่จะเบิกค่าตอบแทนจากฝ่ายอัตราเงินเดือน (02/11/61)
ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนจากสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ. ประกันสังคมฉบับใหม่ (04/01/59)
สิทธิประโยชน์เพิ่มทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เป้นต้นไป (28/03/56)
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2556 (อัตราใหม่) (20/12/55)
การรับทุนวิจัยจากภายนอกของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ (08/02/55)
ขั้นตอนการรับจ้างทำวิจัยผ่าน บริษัทวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จำกัด (08/02/55)
 
 
 
 
 
 
สำหรับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
การขอเบิก-เคลียร์เงิน
เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา - ทุนฝึกอบรม และการชดใช้ทุน
 
 
สำหรับนักศึกษา
วิธีการชำระเงินลงทะเบียน