สำนักบัญชีและการเงิน ยินดีต้อนรับ

 

 

          มุ่งมั่นพัฒนางานด้านบริการทางการเงินอย่างถูกต้องและทันกำหนดเวลาเพื่อสนับสนุนการเรียน

การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งการให้บริการและนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ให้มีโอกาส กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

 

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

 

เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย (12/03/63)
หารายได้พิเศษอย่างไรไม่ให้กระทบงานประจำ โดยสำนักบริหารกลาง (07/02/63)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Service Design"(08/08/62)       
การทบทวนความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่จะเบิกค่าตอบแทนจากฝ่ายอัตราเงินเดือน  (02/11/61)
Paperless วิธีง่าย ๆ ลดใช้กระดาษ โดย สำนักบริหารกลาง (13/06/61) 

ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนจากสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ.  ประกันสังคมฉบับใหม่ (04/01/59)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกันสังคมและการเตรียมความพร้อมด้านการเงินก่อนวัยเกษียณ (18/11/57)

สิทธิประโยชน์เพิ่มทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป (28/03/56)

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ศ. 2556 (อัตราใหม่) (20/12/55)

การรับทุนวิจัยจากภายนอกของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ (08/02/55)

ขั้นตอนการรับจ้างทำวิจัยผ่าน บริษัทวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จำกัด (08/02/55)

 

 

สำหรับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

 

การขอเบิก - เคลียร์เงิน

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา - ทุนฝึกอบรม และการชดใช้ทุน

 

 

สำหรับนักศึกษา

 

วิธีการชำระเงินลงทะเบียน